Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Narodowe Czytanie dramatu Balladyna Juliusza Słowackiego.

Utworzono dnia 26.08.2020
Czcionka:

 

Akcja „NARODOWE CZYTANIE” organizowana jest

 przez Prezydenta RP od 2012 roku.

5 WRZEŚNIA 2020 ROKU

w całej Polsce odbędzie się

publiczne czytanie dramatu Balladyna Juliusza Słowackiego.

 

W Nidzicy, ramach akcji fragmenty dramatu zaprezentują aktorzy z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Do wspólnego czytania dramatu zaproszeni zostaną przyjaciele biblioteki, władze samorządowe oraz wszyscy miłośnicy książek. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. Uczestnicy akcji, którzy przyniosą własne egzemplarze książkowych wydań lektury, będą mogli ostemplować je okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

MIEJSKO-GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W NIDZICY

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń artystycznych organizowanych od dnia 24 sierpnia 2020 r. do odwołania Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych oznacza akceptację regulaminu wydarzeń i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej M-GBP w Nidzicy – http://nidzica.naszabiblioteka.com/. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
 2. Udział w wydarzeniach artystycznych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:
 • jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
 • przebywa na kwarantannie,
 • jest pod nadzorem epidemiologicznym.
 1. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy wypełnić oświadczenie, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.
 2. Możliwe jest samodzielne wydrukowanie formularza oświadczenia, lecz należy je wypełnić i podpisać w obecności obsługi wydarzenia przed wejściem na jego teren.
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
 4. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
 5. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów.
 6. Uczestnik wydarzeń artystycznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się

w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia

 1. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
 2. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
 3. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.
 5. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie 2 metrowego odstępu).
 6. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren wydarzenia grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział uczestników na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.
 7. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
 8. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są systematycznie dezynfekowane przez pracowników Organizatora. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pomieszczenia są wietrzone.
 9. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy mogą być uzupełniane lub zmieniane

w każdym czasie.

 1. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych jest zabroniona.
 2. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. „RODO”),  przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy, ul. Zamkowa 2, kod pocztowy 13-100 Nidzica, tel. 89 6252057, adres e-mail: mgbpnid@wbp.olsztyn.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych - Panią Kingą Oklińską tel. 533 327 047 lub poprzez adres e-mail: oklinska@togatus.pl   .
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,na podstawie art. 6 ust.1 lit. d RODO, a dla danych szczególnej kategorii (danych dotyczących zdrowia) na podstawie art.  9  ust.  2  lit.  g,  i  RODO,  art.  17  ustawy  z  dnia  2  marca  2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii  wirusa  SARS-CoV-2  w  Polsce, opracowanymi  przez  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4.  Oświadczenie z Państwa danymi będzie przechowywane przez okres 2 tygodni, od dnia zakończenia wydarzenia
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie M-GBP w Nidzicy http://nidzica.naszabiblioteka.com/ oraz w siedzibie placówki, na tablicy ogłoszeń.

 

 

Wydarzenie kulturalne………………………………… w dniu……………………….

 

Miejsce: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy, ul. Zamkowa 2, Nidzica.

Oświadczam, że ani ja, ani pozostające pod moją opieką prawną dziecko nie jesteśmy zakażeni oraz nie przebywamy na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 

Imię i nazwisko uczestnika/ uczestników:

 

 1. ………………………………………………………………….

 

 1. ………………………………………………………………….

 

 1. ………………………………………………………………….

 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

 

Numer telefonu…………………………………………………………………………….

 

Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych, w postaci numeru telefonu, w celu usprawnienia komunikacji w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 wśród uczestników wydarzenia.

 

Nidzica, dn. ……………………..                                        Podpis……………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na przekazanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym moich danych osobowych w przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-COV-2 wśród uczestników wydarzenia.

 

Nidzica, dn. ………………………..                              Podpis ………………………………..

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. „RODO”),  przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy, ul. Zamkowa 2, kod pocztowy 13-100 Nidzica, tel. 89 6252057, adres e-mail: mgbpnid@wbp.olsztyn.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych - Panią Kingą Oklińską tel. 533 327 047 lub poprzez adres e-mail: oklinska@togatus.pl   .
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,na podstawie art. 6 ust.1 lit. d RODO, a dla danych szczególnej kategorii (danych dotyczących zdrowia) na podstawie art.  9  ust.  2  lit.  g,  i  RODO,  art.  17  ustawy  z  dnia  2  marca  2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii  wirusa  SARS-CoV-2  w  Polsce, opracowanymi  przez  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Oświadczenie z Państwa danymi będzie przechowywane przez okres 2 tygodni, od dnia zakończenia wydarzenia.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie M-GBP w Nidzicy http://nidzica.naszabiblioteka.com/ oraz w siedzibie placówki, na tablicy ogłoszeń.

Kalendarium

Luty 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Pogoda

Zegar

Imieniny

Facebook

Wirtualne książki

Legimi

 

 

ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA

 

#SolidarnizUkrainą

CZYTAK

CZYTAM SOBIE

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 110

W tym miesiącu: 89

W poprzednim miesiącu: 510

Wszystkich: 33588

CZYTAJ - ON LINE!