Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Klauzula informacyjna

dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy , ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica .

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych - Panią Izabelą Kraśniewską tel. 600993102 lub poprzez adres e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 3. dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1.
 4. podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe wskazane we wniosku mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana  dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 3. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

5. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana  danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy. Przy czym podanie danych jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

10. Realizacja uprawnień będzie możliwa na wniosek przesłany drogą pisemną na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy , ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica lub poprzez adres

e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl  .

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kalendarium

Luty 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Pogoda

Zegar

Imieniny

Facebook

Wirtualne książki

Legimi

 

 

ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA

 

#SolidarnizUkrainą

CZYTAK

CZYTAM SOBIE

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

CZYTAJ - ON LINE!