Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych w okresie epidemi COVID-19

Czcionka:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKO-GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W NIDZICY W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń artystycznych organizowanych od dnia 24 sierpnia 2020 r. do odwołania Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych oznacza akceptację regulaminu wydarzeń i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej M-GBP w Nidzicy – http://nidzica.naszabiblioteka.com/. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
 2. Udział w wydarzeniach artystycznych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:
 • jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
 • przebywa na kwarantannie,
 • jest pod nadzorem epidemiologicznym.
 1. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy wypełnić oświadczenie, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.
 2. Możliwe jest samodzielne wydrukowanie formularza oświadczenia, lecz należy je wypełnić i podpisać w obecności obsługi wydarzenia przed wejściem na jego teren.
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
 4. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
 5. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów.
 6. Uczestnik wydarzeń artystycznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się

w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia

 1. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
 2. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
 3. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.
 5. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie 2 metrowego odstępu).
 6. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren wydarzenia grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział uczestników na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.
 7. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
 8. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są systematycznie dezynfekowane przez pracowników Organizatora. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pomieszczenia są wietrzone.
 9. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy mogą być uzupełniane lub zmieniane

w każdym czasie.

 1. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych jest zabroniona.
 2. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 brała udział w organizowanym przez M-GBP w Nidzicy wydarzeniu artystycznym.

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy, ul. Zamkowa 2, kod pocztowy 13-100 Nidzica, tel. 89 6252057, adres e-mail: mgbpnid@wbp.olsztyn.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych - Panią Kingą Oklińską tel. 533 327 047 lub poprzez adres e-mail: oklinska@togatus.pl  . Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania.
 • Cel przetwarzania: Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2,
 • Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  − art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
  − wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 1. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez M-GBP w Nidzicy, każdej osobie przysługują następujące prawa:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 1. W celu realizacji swoich praw odnośnie zmiany danych każda osoba powinna zwrócić się do M-GBP

w Nidzicy z odpowiednim wnioskiem, który kierować można drogą elektroniczną na adres e-mail M-GBP w Nidzicy bądź inspektora ochrony danych lub listownie na adres instytucji. M-GBP w Nidzicy zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na M-GBP w Nidzicy nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający M-GBP w Nidzicy z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

 1. Każdej osobie, która uzna, że M-GBP w Nidzicy przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.
 3. Dane osobowe zebrane przez M-GBP w Nidzicy będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.

 

Kalendarium

Luty 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Pogoda

Zegar

Imieniny

Facebook

Wirtualne książki

Legimi

 

 

ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA

 

#SolidarnizUkrainą

CZYTAK

CZYTAM SOBIE

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

CZYTAJ - ON LINE!